Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Dale Carnegie CEO Course

In Person

데일 카네기 최고경영자과정은 전국 40개 도시에서 30,000명 이상의 수료자를 배출한 역사와 전통이 있는 경영자 과정입니다.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

오늘날 하이테크(High-Tech) 시대에는 하이터치(High-Touch) 즉 사람의 마음을 이해하고 움직일 수 있는 감성 리더십이 더욱 절실합니다. 인생의 의미와 가치를 전달해서 성과를 만들어내는 하이터치, 자신의 마음을 열고 직원들의 마음에 열정을 불러 일으켜서 창의적 성과를 창출하는 리더십을 세계적인 데일 카네기 최고경영자코스를 통해서 개발하십시오.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

이미 성과가 입증된 인간경영 노하우를 학습할 수 있으며 최고경영자의 경험과 노하우를 공유할 수 있습니다. 또한 엄격한 선발과 다양한 훈련 경험을 지닌 전문 교수의 코칭을 직접 받으실 수 있으며 전국 3만명 이상의 CEO동문들과 카네키 클럽을 통해 비즈니스 네트워크를 구축할 수 있습니다.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

자신을 이해하고 타인의 자발적인 협력을 얻어내는 리더십을 개발할 수 있으며 비전을 공유시키고 조직에 열정을 불어 넣는 커뮤니케이션 스킬을 통해 귀하의 경영에 도움을 드립니다.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.