icon Khóa học tương tác trực tiếp

Dale Carnegie CEO Course

데일 카네기 최고경영자과정은 전국 40개 도시에서 30,000명 이상의 수료자를 배출한 역사와 전통이 있는 경영자 과정입니다.

Tổng quan chương trình

일을 잘하는 전문가로서 경영자는 많이 있습니다. 하지만 직원들의 열렬한 협력을 이끌어내어 탁월한 성과를 꾸준히 창출하는 리더십이 필요한 시대입니다. 카네기에서 이야기 하는 인간 경영 리더십을 통해 귀하는 직원들의 열정을 통해서 비전을 달성하는 리더로 성장할 수 있습니다.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

오늘날 하이테크(High-Tech) 시대에는 하이터치(High-Touch) 즉 사람의 마음을 이해하고 움직일 수 있는 감성 리더십이 더욱 절실합니다. 인생의 의미와 가치를 전달해서 성과를 만들어내는 하이터치, 자신의 마음을 열고 직원들의 마음에 열정을 불러 일으켜서 창의적 성과를 창출하는 리더십을 세계적인 데일 카네기 최고경영자코스를 통해서 개발하십시오.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

이미 성과가 입증된 인간경영 노하우를 학습할 수 있으며 최고경영자의 경험과 노하우를 공유할 수 있습니다. 또한 엄격한 선발과 다양한 훈련 경험을 지닌 전문 교수의 코칭을 직접 받으실 수 있으며 전국 3만명 이상의 CEO동문들과 카네키 클럽을 통해 비즈니스 네트워크를 구축할 수 있습니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

자신을 이해하고 타인의 자발적인 협력을 얻어내는 리더십을 개발할 수 있으며 비전을 공유시키고 조직에 열정을 불어 넣는 커뮤니케이션 스킬을 통해 귀하의 경영에 도움을 드립니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie