icon Khóa học tương tác trực tiếp

Create a Positive Work Environment & Enthusiastic People

In this seminar, you will develop skills that will help you to be more flexible, enthusiastic, open and approachable.

Tổng quan chương trình

Leadership is about the ability to motivate and inspire people from a variety of backgrounds to a higher level of performance.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

You will focus on building skills in five interrelated areas: self-confidence, people skills, communication, leadership, and worry and stress. We call these fundamentals the Five Drivers of Success.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Become a more effective leaders or managers.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

With leadership skills, you will soon gain enthusiastic cooperation from others, enabling you and your organization to be more productive.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie