icon Khóa học tương tác trực tiếp

Cold Calling, Made Simple

A cold calling masterclass where you'll learn the fundamentals of turning cold calls into sales and appointments

Tổng quan chương trình

A 3 hour workshop in association with Greater Manchester Chamber of Commerce

Icon

Bạn sẽ học được những gì

During the session we will cover high impact opening statements, how to respond to objections and excuses, as well as how to deal with gatekeepers. In addition we will learn how to warm up cold calls and how to ask for the appointment or the sale.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

75% of customers said they were prompted to make an appointment or attend an event as a result of a cold call or email, but 44% of salespeople give up after one cold call attempt. This practical and effective workshop gives salespeople the confidence and skills to make cold calls that deliver results.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

By teaching you practical techniques you will learn to make cold calls that create customer relationships that lead to appointments and sales.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie