icon Khóa học tương tác trực tiếp

Business Execution: Linking People, Goals & Accountability to Drive Results

This intensive program begins by helping you define your role in the company’s plan. Next, you’ll learn to create personal goals that align with corporate objectives and install a personal accountability system for yourself that focuses your attention on critical success factors. Finally, you’ll see how to “cascade” your goals and accountability to the employees in your group.

Tổng quan chương trình

Execution separates winners and losers. Winning companies have a clear strategy; employees who understand their roles and responsibilities in the plan; and an accountability system that ensures the right things get done on time.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

By the end of the seminar you’ll know how to create a team where the members know their roles in the plan, the plan pieces they are personally responsible for executing and what measurements will be used to hold them accountable for results. You will have created an “Execution Culture” in your organization.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Develop a disciplined approach to turning strategy into reality. Learn how to bring this same discipline to your company, division, department or business unit.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Incorporating the steps to Business Execution will help you make the positive impact on your business and drive the results you want to achieve.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie