Arrow LeftBack
Icon Khóa học tương tác trực tiếp

Business Communication Skills

In Person

• Know how to assess the audience • Learn how to use correct language & write for impact • Know non-verbal factors • Practice listening • Create e-mails that get read and generate action

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

You’ll start out first by learning to assess your audience’s learning style and then matching the right media to it. Does your audience understand best by listening—then don’t send e-mail. Do they need to see it to get it—try a paper document . Do you need a media mix—here’s the right sequence.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

information packed program will show you how to get your message across clearly, precisely and at the right level.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Your will learn Importance of communication from audience point of view, Practice listening skills, how to get your message across clearly and precisely.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.