icon Khóa học tương tác trực tiếp

Business Communication Skills

• Know how to assess the audience • Learn how to use correct language & write for impact • Know non-verbal factors • Practice listening • Create e-mails that get read and generate action

Tổng quan chương trình

Business Communication Skills

Icon

Bạn sẽ học được những gì

You’ll start out first by learning to assess your audience’s learning style and then matching the right media to it. Does your audience understand best by listening—then don’t send e-mail. Do they need to see it to get it—try a paper document . Do you need a media mix—here’s the right sequence.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

information packed program will show you how to get your message across clearly, precisely and at the right level.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Your will learn Importance of communication from audience point of view, Practice listening skills, how to get your message across clearly and precisely.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie