Arrow LeftBack
Icon Dịch vụ

Attitudes for Service

In Person

When it comes to customer service, attitude trumps aptitude. Creating and maintaining a customer service attitude involves understanding expectations, going above and beyond, and being a customer advocate.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Set goals for improvement by assessing current Customer Service Attitudes. Build customer relationships by incorporating the Four Drivers of Customer Service. Maintain consistently positive attitude by applying Attitude Control Principles. Use conversational language to keep the interactions casual and relaxed.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

This seminar makes you keenly aware of how your attitude during customer contact can make the difference.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

You will learn to project a friendly willingness to serve customers in a low-pressure, high-touch way in every customer interaction.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.