Arrow LeftBack
Icon Bán hàng

Attitudes for Customer Service

In Person

Creating and maintaining a customer service attitude involves understanding expectations, going above and beyond, and being a customer advocate. Demonstrating behaviors of helpfulness, genuine interest and respect influences customer behavior — moving them from indifferent to loyal.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

- Set goals for improvement by assessing current Customer Service Attitudes. - Build customer relationships by incorporating the Four Drivers of Customer Service. - Maintain a consistently positive attitude by applying Attitude Control Principles. - Use conversational language to keep the interactions casual and relaxed.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Driving profitability and growth stem from customer service and satisfaction.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

This module makes you keenly aware of how your attitude during customer contact can make the difference

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.