icon Khóa học tương tác trực tiếp

Advanced High Impact Presentations

This course builds on the skills that professionals learned in High Impact Presentations to communicate confidently and competently to all types of audiences.

Tổng quan chương trình

Advanced High Impact Presentations

Icon

Bạn sẽ học được những gì

*Improve presentation content and professional delivery. *Increase credibility when responding to questions. *Build the skill of effective storytelling *Utilize visuals and Powerpoint *Continue developing leadership strengths

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Inspire and motivate large audiences, address the media or simply control a meeting

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Project confidence and enthusiasm to build credibility

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie