Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

Advanced High Impact Presentations

In Person

This course builds on the skills that professionals learned in High Impact Presentations to communicate confidently and competently to all types of audiences.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

*Improve presentation content and professional delivery. *Increase credibility when responding to questions. *Build the skill of effective storytelling *Utilize visuals and Powerpoint *Continue developing leadership strengths

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Inspire and motivate large audiences, address the media or simply control a meeting

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Project confidence and enthusiasm to build credibility

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.