Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Achieving Success through Human Relations

In Person

신임 리더 핵심스킬 세미나는 신임리더로서 갖추어야 할 핵심스킬을 데일 카네기의 체계적인 방법론을 통해 학습하여 성과를 창출하는 과정입니다.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

신임 리더는 다양한 커뮤니케이션 역량을 요구받게 됩니다. 자신의 아이디어로 타인에게 긍정적인 영향력을 미치는 커뮤니케이션, 합의점을 이끌어내는 협력 창출, 갈등을 협력으로 대체하는 능력, 동기부여 스킬에 대해 알아보고 지속적인 연습과 코칭을 통해 성장할 수 있습니다.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

팀 내 원만한 인간관계, 팀 내 커뮤니케이션 채널로서의 역할, 팀 내 갈등중재자로서의 역할, 부하직원의 멘토링과 코칭까지…당면한 실무 외에도 신임리더로서, 중간관리자로서 감당해야 할 역할은 너무나 많습니다. 다양한 역할이 요구되는 비즈니스 현장에서 차별성이 있는 리더로 성장할 수 있는 기회를 드립니다.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

다양한 의견 속에서 협력을 창출해 나가는 역량은 의사결정의 효율을 높이는 중요한 요소입니다. 갈등을 잘 다루고 효율적인 커뮤니케이션을 통해 팀의 더 높은성과를 도출할 수 있습니다.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.