Back
Leadership Training
Leadership Training

发展领导潜能 Develop Your Leadership Potential

Trực tiếp

大多数企业倾向于提拔绩效或表现优异的员工担任领导,认为一个高绩效的员工可以立刻上任,成为高效领导。 而事实上,身为员工和担任领导所需要的技能和心态是完全不同的,转换的过程如果不是很顺利,往往会对个人和团队绩效产生负面影响。 就员工而言,只需要对自己的绩效表现负责,而担任领导,就需要对自身还有团队的绩效表现负责。如果还要管理之前共事的同事,那就更有挑战了。 员工在转换成领导的过程中如果失败,对组织而言就是双输。既失去了一个有高效产出的员工,又多了一个不称职的领导人。 卡内基训练帮特别为新任主管及即将要升任主管的人量身订制,帮助新任领导转换领导思维,并锻炼担任领导必备的核心能力,快速转换成为高效且让人愿意追随的领导人。

Bạn sẽ học được những gì

对于自身担任领导更有信心 透过团队,完成工作目标与达成绩效成果 能有效调节自己情绪,并转化他人态度 更擅长沟通,强化团队合作与执行力 提高影响力,提高员工投入度 有效分派任务,提高团队效能 有效管理压力,推进工作进度

Tại sao bạn muốn học chương trình này

因个人表现优异被提升到管理岗位的新手主管,或是有领导特质的高潜力员

Chương trình này giúp gì cho bạn

让高绩效员工从自己完成任务,顺利蜕变成能通过他人完成任务的高效领导人。

Print This Page
Aug 20, 2020 - Aug 23, 2020
Thời gian: 9:00 PM - 5:00 AM
Thời lượng: 3 days

Shanghai, Shanghai 200092

Đăng ký ngay
Oct 22, 2020 - Oct 25, 2020
Thời gian: 9:00 PM - 5:00 AM
Thời lượng: 3 days

Suzhou, Jiangsu 215000

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.