Back
Customer Service
Customer Service Training

Delivering World Class Customer Service

Trực tiếp

Good customer service results when organizations exceed the customer's expectations. This seminar dives into the skill and processes it takes to deliver quality service.

Bạn sẽ học được những gì

1) Incorporate the Four Drivers of Customer Service to build customer relationships 2) Implement a consistent process to resolve complaints 3) Identify win-win opportunities to provide more products and services 4) Manage customer expectations in order to exceed them

Tại sao bạn muốn học chương trình này

This seminar examines ways that we can exceed our customers' expectations by Incorporate the Four Drivers of Customer Service to build customer relationships implement consistent processes to deliver high service levels.

Chương trình này giúp gì cho bạn

Committing to deliver world class customer service will allow organizations to develop long lasting relationships and win future business.

Print This Page
12/14/2020 - 12/14/2020
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: One Day Seminar

Santa Ana, CA 92705

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.