Urban Engineers Logo

Chương trình Kỹ năng lãnh đạo của Dale Carnegie Training Lãnh đạo lần đầu tiên được giới thiệu đến ban quản lý cấp cao của Urban và Sau đó là toàn công ty. Dale Carnegie giữ vai trò tích cực với công ty và đã dành rất nhiều thời gian để làm quen với các nhân viên, tính cách của họ, và doanh nghiệp.

Họ đang thành công như thế nào
Từ khi cam kết tiến hành chương trình Kỹ năng lãnh đạo của Dale Carnegie , Urban đã chứng kiến
Challenge Icon

Những thách thức

Urban đã gặp phải thử thách với những nhu cầu về quyền làm chủ mới và cải thiện giao tiếp giữa các nhân viên trong tổ chức. "Chúng tôi cần phải hiểu quan điểm về nơi mà một số người đang thực hiện công việc kinh doanh."

Solution Icon

Các giải pháp

Dale Carnegie Training lãnh đạo đã tiến hành chương trình Kỹ năng lãnh đạo tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của Urban. Họ đã hành động như một phần của tập thể Urban chứ không phải là một nhà tư vấn bên ngoài, đồng thời cố gắng cải thiện cả hai kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu giữa các nhân viên.

Results Icon

Kết quả

"Khả năng giao tiếp của chúng tôi đã trở nênphi thường. Chúng tôi chủ yếu là các kỹ sư và chúng tôi chọn ngành kỹ thuật ởi vì chúng tôi giỏi về các số và không nhất thiết phải có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Chúng tôi thấy những người đã trải qua khóa học của Dale Carnegie có thể đứng lên ngay và truyền tải thông điệp có tất cả các yếu tố quan trọng để mọi người hiểu được tầm nhìn và có động lực hành động", ông D'Alba cho biết. Chương trình Huấn luyện Carnegie Dale đã dạy ông và các đồng nghiệp của mình cách thận sự lắng nghe và giao tiếp với nhau và với khách hàng của mình.

"Dale Carnegie Training là chất xúc tác giúp chúng tôi vượt qua những thời khắc cam go và giúp đội ngũ quản lý của chúng tôi tập trong vào các mục tiêu chung được hiểu rõ hơn bởi hầu hết mọi người. Dale Carnegie Training đã thay đổi cái nhìn và cảm nhận của tổ chức của chúng tôi."

Testimonial Image
Urban Engineers - Edward M. D'Alba, PE, Chủ tịch, Urban Engineering, Inc.