Chuyên gia Dale Carnegie đã hợp tác chặt chẽ với đội ngữ lãnh đạo Connolly để tùy chỉnh khóa học kỹ năng thuyết trình giúp giải quyết những thách thức của họ. "Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận bàn tròn. Nhân viên của chúng tôi không dám đứng trước 100 người để trình bày hay diễn thuyết. Vì vậy, trong một phần của chương trình huấn luyện, Dale Carnegie yêu cầu mọi người ngồi quanh bàn và mô phỏng mọi thứ như cuộc họp. Họ đã làm rất tốt việc điều chỉnh chương trình huấn luyện để giải quyết các lĩnh vực cụ thể mà nhân viên của chúng tôi đang thiếu."

Họ đang thành công như thế nào

Chúng tôi đã đạt được thành công to lớn trong ba hoặc bốn năm qua và Dale Carnegie đã có công rất lớn.

Những thách thức

"Vấn đề ở chỗ là dù những người này có tay nghề cao ở lĩnh vực chuyên môn của họ nhưng họ lại không sẵn sàng xử lý những việc nằm ngoài phạm vi của họ." Thomas Mohs, Giám đốc Điều hành.

Các giải pháp

Dale Carnegie Training đã làm việc với Connolly làm việc để tùy chỉnh khóa học kỹ năng thuyết trình giúp giải quyết các phạm vi vấn đề cụ thể của họ. Ngoài khóa huận luyện này, DCT còn có một chương trình phát triển lãnh đạo tại chỗ cho Connolly.

Kết quả

Kết quả là đến nay đã có hơn 70 nhân viên Connolly tham gia các khóa học của Dale Carnegie Training. "Vấn đề một thời của chúng tôi đã trở thành cốt lõi của chương trình huấn luyện dành cho tất cả các quản lý của chúng tôi", Thomas Mohs, Giáo đốc điều hành, cho biết.

"Khóa huấn luyện có tác động đến công ty chúng tôi không ư? Chắc chắn là có, doanh thu và lợi nhuận của chúng tôi tăng trưởng 20%

Connolly - Thomas Mohs, Giám đốc Điều hành, Connolly Consulting

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.