Cargill Logo

Dale Carnegie đã kết hợp việc cải thiện quy trình tùy chỉnh chuyên sâu và huấn luyện sự gắn kết của nhân viên.

Họ đang thành công như thế nào
Các thủ tục và vai trò mới được xác định đã làm dịu sự căng thẳng và giảm bớt các trrách nhiệm liên đới. Những lợi ích thu được từ sự gắn kết của nhân viên có thể đo lường được, giúp biến động nhân sự giảm xuống ở mức thấp hơn một cách đáng kể và đạt được hiệu quả và kết kinh doanh tương xứng.
Challenge Icon

Những thách thức

Cargill cần gắn kết và động viên nhân viên, giảm biến động nhân sự và tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng mới.

Solution Icon

Các giải pháp

28 trong số 54 nhân viên của bộ phận sức khỏe và dinh dưỡng đã tham gia vào các cuộc họp cải thiện quy trình tùy chỉnh chuyên sâu trong ba ngày.

Results Icon

Kết quả

Những lợi ích thu được từ sự gắn kết của nhân viên có thể đo lường được, giúp biến động nhân sự giảm xuống ở mức thấp hơn một cách đáng kể và đạt được hiệu quả và kết kinh doanh tương xứng.

"Nếu bạn muốn mọi người phát triển kỹ năng mới và có thêm kiến

Testimonial Image
Cargill - Marvin Knoot, Điều phối viên Đào tạo kỹ thuật, nhà máy Eddyville, Sức khỏe và Dinh dưỡng Cargill