การสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual team building)
 


ในองค์กรต่างๆ ล้วนมีบุคลากรที่หลากหลาย ทว่ากลับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อดำเนินงานองค์กรให้สัมฤทธิผล ดังนั้นการสร้างทีมสัมพันธ์ (team building) จึงสำคัญ อีกทั้งปัญหาของความแตกต่างระหว่างวัยที่ส่งผลต่อวิธีการคิด การแสดงออก ความเข้าใจของบุคลากรแต่ละช่วงวัยนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมอาวุโสที่จำเป็นจะต้องหาจุดกึ่งกลางในการปรับ ไม่เพียงเท่านั้น การหาความสมดุลระหว่างความสามารถในการทำงาน ภาวะการเป็นผู้นำ คุณวุฒิ เพศสภาพ ก็ยังเป็นปัจจัยหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ย่อมส่งผลถึงองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การทำงานและการเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานหรือสถาบันทางการศึกษาอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนี้ส่งผลต่อการปรับตัวต่อหลายองค์กรอย่างสูง อาทิเช่น ภาวะสื่อสารผิดพลาดหรือขาดการสื่อสารระหว่างบุคลากร, ความไม่สนิทใจในการทำงานร่วมกัน, การไร้ความเป็นสามัคคีภายในองค์กร ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและคุณภาพของงานเป็นอย่างสูง หลายองค์กรตกอยู่ในสภาวะที่บุคลากรขาดความเป็นเอกภาพซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรหยุดชะงัด เพราะขาดความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual team building)

ดังนั้นเพื่อให้องค์กรของคุณดำเนินต่อเป็นได้อย่างราบรื่น สถาบันเดล คาร์เนกี มีหลักสูตรในการการสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual team building) เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคุณให้มีประสิทธิภาพขึ้น เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นจากภายใน

default alt tag

การสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual team building)

บุคลากรหลายคนมักประสบปัญหาการทำงานนอกสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุของอุปกรณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย, การขาดสมาธิในการทำงานเนื่องจากสิ่งเร้าภายนอก, ความรู้สึกกดดันจากสภาวะแวดล้อม ทั้งหมดนี้นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของปักเจกผลงานแล้วยังกระทบไปถึงแผนกหรือองค์กรได้ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะพนักงานองค์กร ฝ่ายบุคลากร ระดับผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหาร หากคุณทราบถึงปัญหาเหล่านี้แล้ว ไม่ควรเพิกเฉยกับต่อปัญหาและควรจัดการแก้ไขและทำความเข้าใจการสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual team building) อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และคุณภาพของบุคลากรภายในให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สเรียนการสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง

(virtual team building)

คอร์สเรียนนี้จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดเป็นการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ที่สามารถโต้ตอบได้ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามาตรฐานการผลิตผลงานและการปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม วิธีการสร้างแรงจูงใจ การลดสิ่งเร้าภายนอก การทำงานอย่างมีสมาธิ และการสร้างความสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

วิธีการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทีมเสมือนจริง

อีกทั้งยังมีวิธีการที่ทำให้คุ้นเคยกับวิธีการสื่อสารเสมือนจริงและเครื่องมือจัดการที่มีประสิทธิผล เคล็ดลับในการแก้ไขความขัดแย้งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น การสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำต่อทีมเสมือนเพื่อการสร้างทีมสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual team building) และวิธีการทำงานนอกสำนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ
 

default alt tag
default alt tag

เคล็ดลับการทำงานนอกสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
รวบรวมวิธีการ กลยุทธ์ และเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระยะไกลหรือนอกสำนักงาน อาทิเช่น แนวทางการแยกแยะปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ, การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมในทีมเสมือนจริง, การประเมินวิธีการสื่อสารของทีมเสมือนจริงตามแต่สถานการณ์ และ กำหนดเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีม

 

กรณีศึกษา (Case Study)

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ขณะที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด รัฐบาลไทยได้มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ต่างๆ ดังนั้น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม Virtual Team Building ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้บริหารได้จัดกิจกรรมปาร์ตี้ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยให้พนักงานปัจจุบันและพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว ได้มาสานสัมพันธ์กันในยุค New Normal การทำ Virtual Team Building ผ่านทางออนไลน์นี้ ส่งผลให้พนักงานประจำสาขาต่างจังหวัดตลอดพนักงานที่กลับบ้านที่ต่างจังหวัด ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลก็สามารถร่วมสนุกกับเพื่อนพนักงานได้ เป็นกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย ให้ได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
 

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.