Teamwork and collaboration เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

องค์กรประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลาย มีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันไปในรายบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กรหรือผู้บริหาร ที่จะต้องวางกลยุทธ์ กำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหนึ่งในสิ่งที่ผู้นำองค์กรจะต้องกำกับก็คือ “Teamwork and Collaboration” หรือก็คือ การทำงานเป็นทีม เพราะถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและตัวบุคคล

Teamwork and collaboration เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

คำว่า “Teamwork” หมายถึงการทำงานเป็นทีมหรือกลุ่มคนที่มีการทำงานร่วมกัน แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างไป โดยมีเป้าหมายในการทำให้เป้าหมายของทีมหรือกลุ่มให้สำเร็จ กุญแจสำคัญของการทำงานเป็นทีมคือ “ผู้นำ” ต้องแสดงบทบาทนำทีม ทำให้เกิดการเชื่อมโยง ประสานกัน ปลุกเร้า สร้างขวัญและกำลังใจทำให้เกิด Teamwork ขึ้น

ส่วน “Collaboration” นั้นหมายถึงการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ คือการทำงานร่วมกัน แบบประสานการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทีมงาน เพื่อให้เป้าหมายหลักร่วมกันขององค์กรเสร็จสมบูรณ์ หัวใจของการทำงานแบบ Collaboration คือการมีสัมพันธภาพที่ดีของคนในกลุ่ม รวมถึงในองค์กร ซึ่งเมื่อมีเป้าหมายหลักร่วมกันแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายได้ เพียงแต่ละคน แต่ละทีมรับทราบ เข้าใจบทบาท ก็จะทำให้เป้าหมายบรรลุผลได้

องค์กรประกอบของการทำงานเป็นทีม

การที่จะก่อตั้งทีมในการทำงานแบบมีประสิทธิภาพ องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งทีมมักจะมีองค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วน ดังนี้

 1. ผู้นำทีม

ผู้นำทีม คือ บุคคลที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทาง ที่จะกำกับสมาชิกในทีมให้ทำงานได้ถูกต้อง ดังนั้นผู้นำจึงต้องรู้ถึงกระบวนการทำงานของลูกทีมในองค์กรด้วย โดยผู้นำที่ดีมีคุณสมบัติสำคัญมากมายดังนี้

 • เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ผู้นำที่ดีควรมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ สามารถมองไปข้างหน้า เข้าใจทิศทาง และรู้จักวิธีขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดีที่สุด ผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ก็เหมือนกับกัปตันเรือที่ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนเพื่ออะไร บางทีอาจทำให้การขับเคลื่อนองค์กรเสมือนพายเรือวนอยู่ที่เดิม

 • มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นที่ดี เพราะเมื่อเกิดปัญหา หรือองค์กรเคลื่อนที่ช้าจากอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ผู้นำที่ดีควรควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกันก็ควรสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการทำงานระบบทีมให้มีพลังในการก้าวต่อไปได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทีมได้

 • เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ฟังที่ดี  การสื่อสารที่ดีจะทำให้การทำงานระบบทีมราบรื่น และทำให้องค์กรก้าวหน้าได้ไว การสื่อสารกับคนในทีมที่ดีนั้นย่อมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้ดีด้วย ขณะเดียวกันผู้นำก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมทุกคนอย่างเท่าเทียม และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด

นอกจากที่กล่าวไป ก็ยังมีคุณสมบัติต่างอีกมากมายที่ผู้นำควรมี เช่น ทักษะการวางแผนการตัดสินใจที่เด็ดขาด การมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกทีม ฯลฯ

 1. สมาชิกทีม

เมื่อมีผู้นำที่ดีแล้ว หากขาดผู้ตามที่ดีการทำงานในทีมนั้นก็อาจจะไร้ความหมาย เพราะสมาชิกทีมนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟือง ที่คอยขับเคลื่อนความคืบหน้าของชิ้นงาน   สมาชิกในทีมทุกคนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบการทำงานเป็นทีม ซึ่งคุณลักษณะสำคัญมีดังนี้

 • ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ อย่างที่กล่าวไปว่าระบบการเป็นทีมนั้นก็คือการทำงานร่วมกัน หากไม่เกิดความร่วมมือกันก็ย่อมทำให้การทำงานเกิดปัญหาได้ เมื่อไม่มีความร่วมมือกันระบบการทำงานเป็นทีมก็จะพัง ทุกอย่างก็เกิดผลเสียตามมา

 • ยอมรับความแตกต่าง เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ ในทีมอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไปทุกเรื่อง การเห็นต่างกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่สิ่งที่ควรทำก็คือการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นแต่ละอย่างนั้นล้วนมีเหตุผลที่เหมาะสม เพียงแต่เหมาะกันกับคนละสถานการณ์เท่านั้น การไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนั้นก็สร้างปัญหาการทำงานในทีมได้เช่นกัน

 • เป็นคนที่รับผิดชอบในการทำงาน สมาชิกที่เป็นผู้ตามที่ดีหากมีความรับผิดชอบในการทำงานตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีแล้ว ย่อมทำให้แผนที่วางไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงตามไปด้วย

 1. ระบบการทำงานและกติกา

สิ่งที่จะยึดโยงให้สมาชิกแต่ละคนในแต่ละบทบาททำงานร่วมกันในระบบทีมได้ดี ก็คือเรื่องของระบบการทำงานและกติกาที่ทุกคนต้องเคารพร่วมกันนั่นเอง เพราะนี่เป็นกรอบสำคัญที่จะทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

 • ระบบแบ่งหน้าที่ชัดเจนไม่ทับซ้อน การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ควรจะทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลทับซ้อนกัน แต่ละคนควรมีหน้าที่ชัดเจนของตัวเอง มีภารกิจของตัวเอง เพื่อให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย

 • กติกาต้องยุติธรรมกับทุกฝ่าย กติกาในการทำงานทุกฝ่ายควรเห็นพ้องต้องกัน เพื่อยึดถือและปฏิบัติในกรอบเดียวกัน ที่สำคัญกติกานี้ต้องยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายหรือเอาเปรียบฝ่ายใดจนเกินไป ถ้าทุกคนไม่เคารพกติกา หรือกติกาไม่เป็นธรรม ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลง

 • สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม องค์กรควรจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ซึ่งระบบและกติกาต่างๆ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้น ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะ Teamwork and Collaboration คือการดำเนินงานภายในองค์กรที่แต่ละบุคคลรู้หน้าที่ของตนเอง และทำงานอยู่ในกรอบและกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นได้ รวมถึงการมีผู้นำที่จะคอยกำกับการทำงานเป็นทีม ส่งผลให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

กรณีศึกษา (Case Study)

ความสำเร็จจาก Teamwork and Collaboration อาจจะเป็นที่ชัดเจนในบริษัทชื่อดังต่างๆ แต่บริษัทสตาร์ทอัพอย่าง บริษัท แฮปปี้ กราวด์ จำกัด ที่จัดทำบริการ “Happy Grocers” ร้านขายของชำออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร ที่เกิดขึ้นมาในช่วงโควิด-19 และได้รับรางวัลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 2563 เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จจากการทำงานเป็นทีม เริ่มจาก สุธาสินี สุดประเสริฐ และ ปัทมาภรณ์ ดำนุ้ย สองบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทั้งสองมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกรไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในตอนแรกมีเพียง สุธาสินี กับ ปัทมาภรณ์เท่านั้นที่ร่วมกันเป็นทีมในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนี้ ซึ่งได้มีการวางระบบการทำงาน ผลัดกันแลกเปลี่ยนไอเดีย และมี Teamwork ในการทำธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว หลังจากจัดตั้งบริการเดลิเวอรี่และ Service Truck ก็ได้ร่วมมือกับเพื่อนบัณฑิตอีก 6 คน ในการจัดระเบียบการจัดส่งสินค้าและตารางการเดินรถ Service truck ซึ่งหากปราศจาก Teamwork and Collaboration ที่ดีแล้ว บริษัทสตาร์ทอัพอย่าง บริษัท แฮปปี้ กราวด์ จำกัด ก็จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน

อ้างอิง

Happy Grocers เชื่อมเกษตรกรรายย่อยกับผู้บริโภคหัวใจอินทรีย์ วิถี Social Enterprise ที่น่าภาคภูมิใจ 
เปิดใจ 3 ทีมสตาร์ทอัพรุ่นจิ๋วเด็กปั้น ‘NIA’ สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2563
HAPPY GROCERS ร้านขายของชำแนวใหม่ ส่งตรงความสดใหม่ถึงหน้าบ้าน
'แฮปปี้โกรเซอร์' ส่งเกษตรอินทรีย์สู่คนเมือง
 

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.