default alt tag

ผู้นำ คือบุคคลสำคัญของทุกๆ องค์กร เพราะหากปราศจากผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆแล้ว องค์กรจะไม่สามารถประกอบธุรกิจและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้หรืออาจจะไม่มีองค์กรเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็เป็นได้ นอกจากนี้ผู้นำที่มีสมรรถนะหรือ Leadership Competency นับเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการชี้นำองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เองภาวะผู้นำและทักษะการชี้นำบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายด้าน แล้วผู้นำจะสามารถใช้ Leadership Competency ชี้นำองค์กรตนเองในด้านใดบ้าง? Dale Carnegie จะมาบอกถึง 3 สิ่งที่ผู้นำควรชี้แนะเพื่อการเติบโตขององค์กร

 

1. การชี้นำองค์กรโดยรวม (Lead The Organization)

การเป็นผู้นำนั้นคือการพาองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการบริหาร การจัดการปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงการวางแผนที่ครอบคลุมในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ในด้านธุรกิจ บุคลากร การดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งผู้นำสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ ดังนี้

  • การบริหารการเปลี่ยนแปลง - ไม่ว่าจะเป็นการขยาย การลดขนาดองค์กร หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆอาทิเช่น Digital Distruption ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น เป็นต้น  

  • การตัดสินใจ - บ่อยครั้งที่ธุรกิจมักมาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจ และการตัดสินใจของผู้นำจะเป็นการกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคต ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำและ Leadership Competency ที่ดี จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

  • การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ - วิสัยทัศน์ หรือ Vision เป็นเหมือนหางเสือที่จะกำหนดทิศทางว่าองค์กรจะเดินหน้าและจะพัฒนาไปในด้านใดแทนที่จะดำเนินงานแบบไร้จุดหมาย ในขณะที่พันธกิจหรือ Mission เป็นเป้าหมายระยะกลางที่อาจจะใช้เวลา 3-5 ปี ซึ่งองค์กรจะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้สามารถเข้าใกล้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

การพัฒนาองค์กรนั้นไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ เนื่องจากในแต่ละธุรกิจ และในแต่ละอุตสาหกรรมมีเป้าหมายและการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรก็ต้องการคำแนะจากผู้นำที่เชี่ยวชาญที่แตกต่างไปเช่นกัน 

 

2. การชี้นำบุคลากร (Lead The Team)

เมื่อได้เป็นผู้นำหรือหัวหน้าทีม การชี้นำสมาชิกในทีมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้ราบรื่น และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้นำสามารถชี้นำบุคลากรได้ ดังนี้

  • สนับสนุนการพัฒนารายบุคคล - โดยการแบ่งปันประสบการณ์ ทำการฝึกอบรมทักษะการทำงาน รวมไปถึงการเสริมสร้าง Learning Agility ในองค์กร

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน - ความรู้สึกผูกพันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความรู้สึกต่อองค์กร หากสมาชิกในทีมทะเลาะกันเอง จะส่งผลให้การดำเนินงานติดขัด ซึ่งหัวหน้าทีมมีหน้าที่ในการพาทุกคนกลับมาปรองดองกัน เพิ่ม Productivity ในทีมและช่วยคลายความตึงเครียดในการทำงาน

  • ให้คุณค่าความแตกต่างทางความคิด - องค์กรถือเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่หลากหลายทั้งในด้านความคิด การกระทำ และกระบวนการทำงาน ในความเป็นศูนย์รวมนี้เอง บุคลากรบางท่านอาจมีไอเดียที่สามารถพัฒนาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเปิดรับความคิดใหม่ๆ ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแสดงออกมากขึ้น

  • บริหารทีมให้เกิดประสิทธิภาพ - การทำงานเป็นทีมนั้นย่อมส่งผลดีต่อองค์กร ฉะนั้นการที่ผู้นำทักษะ Leadership Competency มาใช้จะช่วยให้จัดการทีมได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การแนะนำให้สมาชิกเข้าใจในจุดแข็งและจุดด้อยของสมาชิกคนอื่นในทีม โดยผ่านการวางแผนร่วมกัน หรือหากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน จะเป็นการสร้างทีมที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรนั่นเอง 

 

3. การชี้นำตนเอง (Lead The Self)

นอกเหนือจากการชี้นำองค์กรโดยรวมและการนำทีมแล้ว ผู้นำควรที่จะชี้นำตนเอง เพื่อที่ให้ผู้นำรุ่นใหม่ทำตามและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยสามารถชี้นำตนเองให้เป็นผู้นำที่น่านับถือได้ ดังนี้

  • แสดงจริยธรรมและความจริงใจ - ทำงานที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเรียบร้อย ไม่นำงานไปโยนให้ผู้อื่นทำ ไม่กินแรงคนอื่นและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

  • สร้าง Self-Awareness - คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก รวมถึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของตนเองอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นกระจกที่สะท้อนตนเองจากมุมมองของผู้อื่น เพราะการมีข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมด้านลบในที่ทำงานอาจส่งผลให้บุคลากรสูญเสียความเชื่อใจได้

  • พัฒนาทักษะการปรับตัว - เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ หรือปัญหาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน เนื่องจากผู้นำเป็นเหมือนด่านหน้าในการแก้ไขปัญหา อการตัดสินใจที่ผิดพลาดและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรเลยก็ว่าได้

 

ฝึกอบรม Leadership Competency อย่างมีประสิทธิภาพกับ Dale Carnegie

ที่ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย (Dale Carnegie) เรามีการฝึกอบรมที่เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมทั้งช่วยพัฒนาบุคลากรในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กรอีกด้วย เพราะเดล คาร์เนกี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

โทร: +66 2 784 6200

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.dalecarnegie.com/th/locations/thailand

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.