default alt tag

นาทีนี้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็พูดถึงแนวคิดการเป็นองค์กรที่ Agile ซึ่งก็คือ การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเห็นผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาอันสั้น แนวคิดนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่หลายๆ องค์กรพยายามที่จะผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้น แต่ก็อาจพบกับความล้มเหลว เพราะขาด Learning Agility 

บทความนี้สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) จึงขอมาแนะนำ Learning Agility ให้ท่านได้ทราบ รวมถึงวิธีที่องค์กรสามารถทำเพื่อสร้างทักษะนี้ให้กับบุคลากรอีกด้วย

 

Learning Agility

หากต้องนิยามคำว่า Learning Agility อย่างละเอียด อาจกล่าวได้ว่าเป็น วิธีคิดและการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันที่จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนา เติบโต และใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนในการทำงานได้ดีขึ้น

หากเป็น Learning Agility ในบุคคลก็สามารถพูดได้ว่าเป็นทักษะการศึกษาปัญหาใหม่ๆ และใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหานั้นๆ ในการทำงานนั่นเอง หรือในวลีภาษาอังกฤษที่ว่า “Knowing what to do when you don’t know what to do.” (การรู้ว่าจะต้องทำอะไร ในช่วงเวลาที่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร)

ยิ่งในยุคแห่ง Digital Disruption ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น องค์กรต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน เพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยบุคลากรเองต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ รวมถึงประยุกต์ใช้ Soft Skill แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในการด้านการทำงาน การสื่อสาร หรือการบริการลูกค้า การมี Learning Agility จึงถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

 

5 องค์ประกอบในการวัดทักษะ Learning Agility

จากการวิจัยของ Korn Ferry ในหัวข้อ “Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World” ได้ระบุถึงองค์ประกอบ 5 ด้านของทักษะ Learning Agility ได้แก่

1.Mental Agility (ความคล่องตัวด้านความคิด)

การยอมรับว่าตนเองไม่ได้รู้ทุกเรื่อง แต่มีการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และมองสิ่งต่างๆ จากหลากหลายมุมมอง รู้จักตั้งคำถามและรับฟังอย่างชาญฉลาด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองในการทำงาน

2.People Agility (ความคล่องตัวด้านปฏิสัมพันธ์)

คือทักษะการเปิดใจต่อกลุ่มคนใหม่ๆ ที่หลากหลาย โดยการรับฟังและเรียนรู้วัฒนธรรมหรือวิธีการดำเนินงานใหม่ๆ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อมองหาข้อแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

3.Change Agility (ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง)

หมายถึงการทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ในวันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควรมุ่งหวัง ยินดี และพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อาจนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

4.Result Agility (ความคล่องตัวด้านผลลัพธ์)

การมุ่งเป้าถึงผลลัพธ์แม้จะเป็นงานที่ยากและท้าทาย รวมถึงการส่งเสริมหรือสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกคนอื่นๆ ในทีมและองค์กรให้บรรลุในผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

5.Self-awareness (การตระหนักรู้ตนเอง)

ทราบถึงความสามารถของตนเอง ผ่านการไตร่ตรองจุดแข็งและจุดอ่อน ในขณะที่รับฟังความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ 

 

องค์กรจะเสริมสร้าง Learning Agility อย่างไร?

ผู้นำองค์กรมากมายอาจมีข้อสงสัยเหมือนกัน นั่นคือจะต้องผลักดันบุคลากรด้วยวิธีการใดเพื่อให้เกิดทักษะ Learning Agility? สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) จึงได้นำ 4 วิธีการสนับสนุนให้เกิด Learning Agility มาแนะนำ ดังนี้

1.สื่อสารเป้าหมายโดยภาพรวม

สื่อสารให้สมาชิกองค์กรรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ เป้าหมาย รวมไปถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ Agile

2.กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนารายบุคคล 

โดยใช้แบบประเมินหรือการทบทวนผลการปฏิบัติงาน เช่น KPI (Key Performance Indicator) และกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุคคลนั้นๆ ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสสำหรับการเกิดข้อผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

3.ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Agile 

การผลักดันให้บุคลากรมี Learning Agility สามารถทำได้ผ่านการเรียนรู้ข้ามสายงาน (Crossed-functional Learning), การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และการให้คำปรึกษาระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Peer Mentoring) เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นกระบวนการทำงานจากส่วนอื่น เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เปิดใจถึงความเป็นไปได้และข้อจำกัดที่แตกต่าง ซึ่งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับต่างแผนกได้เป็นอย่างดี

4.ใช้แนวคิด Learning Agility ในการคัดเลือกบุคลากร

ในกระบวนการคัดเลือก การถามคำถามเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มี Learning Agility เช่น ถามถึงผลลัพธ์ในงานที่ผ่านมา? การทำงานของคุณเป็นแบบไหน? ใช้วิธีการและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้อย่างไร? เป็นต้น

ทั้ง 4 วิธีการที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ล้วนสามารถสร้างทักษะ Learning Agility ได้อย่างแน่นอน ซึ่งหากองค์กรของท่านต้องการสถาบันเพื่อช่วยฝึกอบรมทักษะนี้สามารถติดต่อ เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) ได้ทันทีตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ฝึกอบรม Learning Agility อย่างมีประสิทธิภาพกับ Dale Carnegie 

ที่ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย (Dale Carnegie) เรามีการฝึกอบรม Leadership Training ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรในหน้าที่การงานในความเป็นผู้นำ สร้างทักษะ Learning Agility ในบุคลากร พร้อมกับทักษะต่างๆ เช่น Change Leadership ที่ส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรและพนักงานเป็นบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพราะเดล คาร์เนกี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


 

สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

โทร: +66 2 784 6200

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.dalecarnegie.com/th/locations/thailand

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.