Change Leadership นำพาองค์กรสู่การประสบความสำเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นสิ่งพึงกระทำขององค์กรที่ถ้าหากละเลยแล้ว องค์กรจะไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองและกฎหมาย ฯลฯ ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือก็คือการมี “ภาวะผู้นำเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)” ที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ และเป็นหนึ่งใน Leadership Competency หรือทักษะความเป็นผู้นำที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ

ทำให้ในหลายโอกาส องค์กรต่างๆ จัดตั้งการฝึกอบรม Change Management ขึ้นมา เพื่อเสริมทักษะของบุคลากรในด้านทักษะความเป็นผู้นำ การรับมือต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 

Change Leadership

ความสำคัญของ Change Management

องค์กรจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่น  มีรูปแบบองค์กรที่ทันสมัย  มีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมี Employee Engagement ที่ดี  ดังนั้นการบริหารความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้บริหารและองค์กร จึงได้มีการทำ Leadership Training เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพื่อเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าทำได้ยากขึ้น 

กลยุทธ์การจัดการความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ และความสามารถของผู้บริหาร  รวมไปถึงความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรด้วย จึงจะทำให้สามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงได้

องค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคดิจิทัล  Digital Transformation ต้องคำนึกถึงปัจจัย 3 อย่างคือ ขั้นตอนและกระบวนการการทำงาน (Processes) ภายในองค์กร, เทคโนโลยี (Technology) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน, คนและวัฒนธรรมในองค์กร (People & Culture) ว่าสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากแค่ไหน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีก เช่น

  • สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรคือ  ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทำให้องค์กรต้องลดจำนวนบุคลากร  ลดจำนวนการผลิต  ในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจดีทำให้องค์กรสามารถเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการได้  ทำให้มีภารกิจเพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มจำนวนบุคลากร
  • คู่แข่งขัน มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์การตลาด ในการหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตทางการตลาด  และอาจทำให้เกิดการเข้าควบรวมกิจการ
  • เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักขององค์กร  ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเมืองและกฎหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายมีผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย  มีผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน  ระบบบริหารงาน  ซึ่งต้องมีวิธีการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วและเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด
  • สังคมและประชากร ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการบริโภคสินค้าต่างๆ  ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต  ลักษณะของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์การขายและการตลาด
     

Leadership Competency ช่วยบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

Leadership Competency

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตาม ต้องมีผู้นำ และ Change Leadership ที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์นั้นๆ โดยผู้นำที่มีทักษะความเป็นผู้นำจะสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมถึงช่วยในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งภายในและภายนอกได้อีก แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ ผลกระทบที่มีต่อบุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ภายใต้องค์กร ผู้นำที่ดีนั้นสามารถ สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงาน ชักจูงบุคลากรไปในทางที่ถูก และยังช่วยดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยรวมก็คือการสร้าง Employee Engagement นั่นเอง

จากที่กล่าวไปทั้งหมด ท่านจะเห็นได้ว่า Change Leadership นั้นมีผลสำคัญต่อองค์กร ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากกว่าเดิม ทำให้หลายๆ องค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทัน เพราะเหตุนี้เอง การมี Leadership Training จึงสำคัญต่อองค์กรที่ต้องการเพิ่ม Employee Engagement เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ในองค์กรนั้นราบรื่นและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

 

กรณีศึกษา (Case Study)

The Coca-Cola Company หรือที่ทุกคนรู้จักกันให้ชื่อ “โค้ก” เป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การปรับกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งทางการค้า หรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อผู้บริโภค บริษัท Coca-Cola ได้ผ่านการจัดการความเปลี่ยนแปลง หรือ Change Management มามากมาย 
หนึ่งสิ่งที่ บริษัท Coca-Cola ทำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของโฆษณาเครื่องดื่มอัดลม ที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ จึงมีการประกาศและการรณรงค์ต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนมีพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมที่ลดน้อยลง ทางบริษัท Coco-Cola จึงได้วางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อปรับตัวให้แปรผันตามพฤติกรรมการบริโภค สุดท้ายจึงได้เปิดตัวสินค้าใหม่ ก็คือ Coca-Cola Zero เพื่อสนองความต้องการของสังคมที่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั่นเอง

 

อ้างอิง
Case study: Change Management at Coca-Cola Corporation Report

 

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.