Arrow LeftBack
Icon ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Generation.Next

In Person

หลักสูตรเดล คาร์เนกีที่ออกแบบเพื่อให้เยาวชนเตรียมพร้อมทกัษะสา หรับการต้งัเป้าหมาย บรรลุ ความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนแสดงศกัยภาพสูงสุดท้งัในโรงเรียน บา้น และสถานที่ทา งาน หลกัสูตรน้ีพฒั นาข้ึนส าหรับเยาวขนโดยเฉพาะโดยมีจา นวนการฝึกอบรม 3 ชวั่ โมงครึ่งต่อคร้ังส าหรับ 12 สัปดาห์ซึ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน รวมถึงการจ าลองสถานการณ์หรือบทบาทสมมุติ

ดูวันและสถานที่
Head with lightbulb

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้ ปัจจยัห้าประการที่มีผลต่อความสา เร็จในอนาคต –การเสริมสร้างความมนั่ ใจ, การ เพิ่มพูนทกัษะการสื่อสาร, การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การท างานเป็ นทีม ภาวะผู้น า และจัดการ ทศันคติอยา่ งมีประสิทธิภาพ แต่ละส่วนของหลกัสูตรสามารถปรับใชไ้ดต้ลอดชีวิตและมีประโยชนท์ ้งัในโลก การท างานและชีวิตส่วนตัว

Open book

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

ในโลกปัจจุบันมีความซบั ซ้อนมากข้ึน มีการแข่งขนั มากข้ึน และความต้องการมากกว่าที่เคย วัยรุ่นส่วน ใหญ่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างชีวิตโรงเรียน ชีวิตท างาน และความสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนการ วางแผนอนาคตที่จะต้องเผชิญ หลักสูตรของเดลคาร์เนกีส าหรับเยาวชนจะช่วยให้วยัรุ่นท้งัวยัเรียนและวยั ทา งานมีความมนั่ ใจเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนการจัดการกับแรงกดดันและความตึงเครียดในชีวิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

Person standing next to flag

มันจะช่วยคุณได้อย่างไร

ผู้ส าเร็จการฝึ กอบรมได้แจ้งกับทางเราว่าทักษะที่พวกเขาได้รับจากหลักสูตรท าให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่ เป้าหมายของพวกเขาได้ชัดเจนข้ึน สามารถตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ที่ยากลา บากไดด้ีข้ึน เผชิญหนา้กบั ปัญหาไดอ้ยา่ งมีประสิทธิภาพ และทา ให้พวกเขามีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นผพู้ ูดที่โนม้ นา้วใจไดเ้ก่งข้ึน สามารถ เตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์งานได้อย่างลื่นไหล

วันที่ของหลักสูตรที่กำลังจะมีขึ้น

เลือกสถานที่ข้างต้นเพื่อค้นหาวันที่จัดหลักสูตรในพื้นที่ของคุณ 

ไม่มีวันที่คุณสะดวกเลยใช่ไหม อยากเผยแพร่โครงการฝึกอบรมนี้ให้กับองค์กรหรือทีมของคุณใช่ไหม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเราได้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.