Arrow LeftBack
Icon ทักษะการเป็นผู้นำ

AI: Preparing People for the Human-Machine Partnerships of the Future (Conducted in Thai)

In Person

บทสรุปทางธุรกิจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ถูกออกแบบมาเพื่อรวมกลุ่มผู้น าเพื่อการแบ่งปันมุมมอง และอภิปรายเกี่ยวกับ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการท างานต่อการมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยงานวิจัยล่าสุดนี้ ได้ศึกษาถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,800 คน ใน 17 ประเทศ ที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์และการค้นหาทักษะที่จ าเป็นเพื่อ เพิ่มความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรในอนาคต ตลอดจนการแบ่งปันข้อควรค านึงส าหรับผู้น าซึ่งจะเป็นการช่วยให้ ประสบความส าเร็จในการริเริ่มของการน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ดูวันและสถานที่
Head with lightbulb

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เราจะน าเสนอผลวิจัยระดับโลกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อที่ท างาน รวมถึงการค้นพบ ใหม่ๆ จาก Dale Carnegie & Associates Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากรต่อปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้เราจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่ต้องการท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด และปัจจัยสามประการที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้าน ดิจิทัล

Open book

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้

การบรรลุศักยภาพสูงสุดของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ในฐานะผู้น าองค์กร ที่เริ่มน าปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีรูปแบบอื่นมาประยุกต์ใช้ นับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องเข้าใจถึงแนวโน้มของผลกระทบ ที่มีต่อบุคลากร ตลอดจนวิธีการเตรียมคนในองค์กรในการท างานร่วมกันกับเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Person standing next to flag

มันจะช่วยคุณได้อย่างไร

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้น าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กร แต่การเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรปรับตัว จะสร้าง ประโยชน์มหาศาลส าหรับการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ได้

วันที่ของหลักสูตรที่กำลังจะมีขึ้น

เลือกสถานที่ข้างต้นเพื่อค้นหาวันที่จัดหลักสูตรในพื้นที่ของคุณ 

ไม่มีวันที่คุณสะดวกเลยใช่ไหม อยากเผยแพร่โครงการฝึกอบรมนี้ให้กับองค์กรหรือทีมของคุณใช่ไหม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเราได้

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.