နည်းပြခေါင်းဆောင်ခြင်းလမ်းညွှန်

ဤ eBook ၏ အကျိုးကျေးဇူး

Today's leaders need skills that inspire and equip teams to evolve to their best — and key among these skills is coaching. One of the most important concepts in coaching is having a vision or end goal in mind; without it, people often lose focus and motivation. How to create this picture of what’s possible for is central to the coaching process.

သင့်အတွက် မိတ္တူဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

သင်မည်သည်ကို သင်ယူရမည်

လူများသည် သူတို့၏ အမြင့်မားဆုံးဖြစ်နိုင်ချေအတွက်အမြဲတတကြွနေသော ၀န်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် သက်သေပြပြီး အဆင့် (၇) ဆင့်နှင့် အသုံးချနည်းစနစ်များကို လေ့လာပါ။ ပန်းတတိုင်သတ်မှတ်ရာတွင်ပူးပေါငး်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ ့သားများကို ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်ရန် မှန်ကန်သောသဘောထားထားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါ။ အားသာချက်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို သိရှိရန်၊ ထိရောက်သော မှတ်ချက်ပေးရန်၊ မှန်ကန်သော ထောက်ပ့ံမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုကို ပေးရန် နည်းလမး်များကို ရှာဖွေပါ။

သင်ဘာ့ကြောင့်ဤ White Paper ကို လိုအပ်သည်

ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်သင်ပြပေးခြငး်ဆိုသည်မှာ သေချာစွာပြုလုပ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ဆန် ့ကျင်မှုနည်းနည်းနှင့် လမ်းညွှန်းပေးနိုင်ရန် ယုံကြည်မှုမည်သို ့တည်ဆောက်ရမည်ကို လေ့လာရပါလိမ့်မည်။ ရှင်းလင်းသော ပန်းတိုင်ချမှတ်ခြငး်နှင့် အဖွဲ ့သားများ ကို အာရုံစိုက်စေခြင်းဖြင့် သူတို ့သည်သင်ဘေးကပံ့ပိုးပေးရုံနှင့် အရာအားလုံးကို လုပ်နိုင်ကြောင်းတွေ ့ရပါလိမ့်မည်။

သင်ဤ White Paper ကို မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်

မှန်ကန်သော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းစနစ်တို ့ဖြင့် သင်သည် တန်းမြှင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို ့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အဖွဲ ့သားများ၏စွမ်းရည်ကို ယုံကြည်ကြောင်း နှင့် သူတို ့၏ ဖြစ်နိုင်ချေပေါ်တွင် ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြသနိုင်ပါသည်။ သူ တို ့ကို လိုအပ်သော သင်တန်းများနှင့် ကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးပြီး တာဝန်ခံခိုင်းပါက မမျှော်လင့်သော အောင်မြင်မှုအတွက် သူတို ့တတ်ကြွကြပါလိမ့်မည်။

ဤ eBook ကို ယခုပင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
ယခုပင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.