ဤရံုးအေၾကာင္း

Dale Carnegie သင္တန္းသည္ ကမာၻတခြင္မွ လူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြရင္း ၾကြယ္ဝေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ သက္ေသျပႏိုင္ေသာ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

Background shape Background shape

ဧရိယာအတြင္းရွိ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

Dale Carnegie သည္ ကမာၻတခြင္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းေရာ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အရပါ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားမႈနညး္လမ္းမ်ားဆက္လက္ ေပၚထြက္လာေနစဥ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကမူဝါဒသည္လည္း - စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ၎အတြင္းတြင္သာ စတင္သည္ဟူေသာ -တစ္ခုတည္းေသာအျမင္အျဖစ္ မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္က်န္ရစ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္း လိုအပ္သည့္ အခ်က္ကို ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္အားဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးအား ဗဟိုျပဳထားမႈက သိသာျမင္သာေသာ ရလဒ္မ်ားေပးစြမ္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအား ၎တို႔ၿပိဳင္ဆိုင္ရေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေပၚလာသည့္အခါတိုင္း ေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

သင္တန္းတစ္ခု ရွာေဖြပါ