ဤရံုးအေၾကာင္း

Dale Carnegie သင္တန္းသည္ ကမာၻတခြင္မွ လူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြရင္း ၾကြယ္ဝေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ သက္ေသျပႏိုင္ေသာ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

Background shape Background shape

ေဒသအတြင္း ေအာင္ျမင္ေနေသာလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္

ေဒးကာေနဂီသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုကိုေက်ာ္လြန္၍ ကမ႓ာတစ္၀န္းလံုးတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီသာမက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အရပါ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားမႈနညး္လမ္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကမူဝါဒျဖစ္သည့္ - စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ မိမိကိုယ္တိုင္မွစတင္သည္ - ဟူေသာဥပေဓသမွာ မွန္ကန္စြာျဖစ္တည္ေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္အလို႔ငွါ အထူးေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုျပဳသင္ၾကားေပးမႈသည္ သိသာထင္ရွားေသာရလဒ္မ်ားကိုေပးစြမ္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအား ထပ္ကာတလဲလဲရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားၾကားတြင္ အျမဲေရွ႕ေရာက္ေနေစေရးအတြက္ လမ္းျပကူညီေပးပါသည္။

သင္တန္းရွာေဖြပါ