ဤရံုးအေၾကာင္း

Dale Carnegie သင္တန္းသည္ ကမာၻတခြင္မွ လူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရွာေဖြရင္း ၾကြယ္ဝေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ သက္ေသျပႏိုင္ေသာ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

Background shape Background shape

ေဒသအတြင္း ေအာင္ျမင္ေနေသာလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္

ေဒးကာေနဂီသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုကိုေက်ာ္လြန္၍ ကမ႓ာတစ္၀န္းလံုးတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီသာမက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အရပါ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားမႈနညး္လမ္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကမူဝါဒျဖစ္သည့္ - စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ မိမိကိုယ္တိုင္မွစတင္သည္ - ဟူေသာဥပေဓသမွာ မွန္ကန္စြာျဖစ္တည္ေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္အလို႔ငွါ အထူးေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုျပဳသင္ၾကားေပးမႈသည္ သိသာထင္ရွားေသာရလဒ္မ်ားကိုေပးစြမ္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအား ထပ္ကာတလဲလဲရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားၾကားတြင္ အျမဲေရွ႕ေရာက္ေနေစေရးအတြက္ လမ္းျပကူညီေပးပါသည္။

သင္တန္းရွာေဖြပါ

Our Trainers

close
Team Member photo

Minty

Certified Dale Carnegie Trainer

Minty @ Myint Myint Sein has completed her Bachelor Degree in Computer Engineering from Assumption University (ABAC), Bangkok, Thailand. After her studies, she worked in ABAC as the International Coordinator and then in Asian Institute of Technology (AIT Extension) as a senior program officer. She has 10+ years of experience in trainings, coaching and designing and developing training programs in the field of small business development, social enterprise, entrepreneurship, project management and soft skills. Currently, she is working as a Learning and Development Consultant for SMEs in Myanmar. Minty is also a Certified Dale Carnegie Trainer.

Team Member photo

Yee Mon Kyaw

Certified Dale Carnegie Trainer

Yee Mon Kyaw is a passionate HR Professional with demonstrated experience in managing full spectrum of Human Resources with key specialization in Talent Acquisition, Talent Development, Talent Management and Organization Development. She has excellent knowledge in international best practices, and is enthusiastic about crafting and executing Business-aligned HR strategy. In addition, she has first-hand experience of leading high-performing and cohesive teams.
She is extremely passionate about facilitating learning & growth of individuals and organizations. She has been mentoring and coaching many young rising stars through Wedu Global Program and other organizations. Currently, she is also a Certified Dale Carnegie Trainer.

Team Member photo

Mathieu Conan

Certified Dale Carnegie Trainer

Mathieu Conan got the MSc in European and International Business Management, Bradford University, UK and had 5 years of background experience in Human Resource Management within ASEAN including Executive search, Resourcing, Learning and Development and Talent Management. And also, He is working as a HR Consultant at West Indochina HR Consultancy firm and involving and doing as Dale Carnegie Certified Trainer of Dale Carnegie Myanmar.