icon Staðþjálfun

Leadership Training for Managers

매니저 리더십 코스는 귀사의 리더들이 사람을 이끌고 동기를 부여하는 리더십, 성과를 도출하는 매니지먼트, 두 가지의 균형 잡힌 스킬 개발을 통해 조직을 성공적으로 이끌도록 돕는 과정입니다.

Námskeiðslýsing

본 코스를 통해서 팀원의 참여도를 높이고 팀의 성과를 높일 수 있도록 검증된 방법을 학습하게 됩니다. 또한 팀원들이 자신의 능력에 자신감을 갖고 행동을 할 수 있도록 힘을 주고, 열정적으로 결과를 만들어 내고, 팀의 문화를 유연하게 만들어 변화를 일으킬 수 있는 방법을 배우게 됩니다.

Icon

Það sem þú lærir

개인 리더십과 조직 리더십의 차이점 이해하고 지속적인 성과를 창출하기 위한 전략 수립 방법과 이를 위해 필요한 계획 및 혁신 프로세스를 학습합니다. 또한 코칭을 통한 성과관리 방법과 권한위임 방법을 알아봅니다.

Icon

Af hverju er það mikilvægt

\"탁월한 리더는 결과 지향적인 비즈니스 환경에서 목표를 달성하는데 중요한 것은 팀원들의 높은 업무 몰입도라는 것을 알고 있습니다. 열정적이고 고무적이며 자신감과 권한이 있는 팀을 통해 조직의 목표를 향해 더욱 몰입하는 문화를 만들 수 있습니다.\"

Icon

Skrá mig á þetta námskeið

매니저 리더십 코스는 팀원들의 고유한 재능을 발휘하여 팀원들의 업무 몰입도를 높이는 환경을 만들 수 있도록 여러분의 조직을 준비시킵니다.

Skrá mig á þetta námskeið

Page 1
Next

Þú hefur bætt við námskeiði frá öðru svæðiþ

Þú getur bara sett námskeið frá einu svæði í einu í körfuna þína.
Allt í góðu! Þú getur enn skráð þig á þetta námskeið og við skiptum þeirri skráningu út fyrir þessa.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie