icon Staðþjálfun

Dale Carnegie Course for Next Generation

이제는 학습능력과 성적 뿐 아니라, 잠재력과 역량, 리더십 등의 인성이 입시의 중요한 합격 요소가 되었습니다.

Námskeiðslýsing

청소년을 위한 데일카네기코스는 청소년들이 가지고 있는 무한한 잠재력과 강점을 데일카네기식 훈련을 통해 인생의 비전을 세우고 높은 자신감을 통해 친구들과 원활한 인간관계를 맺고 미래의 글로벌 리더의 역량을 개발시킬 수 있습니다.

Icon

Það sem þú lærir

독특한 카네기만의 학습 방법론을 통해 5가지의 성공경험을 하고 이를 체득하여 올바른 성공 습관을 갖도록 도와드립니다.

Icon

Af hverju er það mikilvægt

인격이 형성되는 청소년기 자녀들에게는 주입식 학습 보다는 본인 스스로를 성장 시킬 수 있는 활동과 그것들을 적용할 수 있는 환경이 필요합니다. 데일카네기에서는 이러한 부분들을 집중적으로 다루고 있습니다.

Icon

Skrá mig á þetta námskeið

데일 카네기에서는 인간관계 증진, 비전, 설득력 개발, 리더십과 자신감 증진, 걱정 스트레스 관리 등을 통해 청소년들이 사회의 한 구성원으로서 성장 할 수 있도록 도움을 드립니다.

Skrá mig á þetta námskeið

Page 1
Next

Þú hefur bætt við námskeiði frá öðru svæðiþ

Þú getur bara sett námskeið frá einu svæði í einu í körfuna þína.
Allt í góðu! Þú getur enn skráð þig á þetta námskeið og við skiptum þeirri skráningu út fyrir þessa.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie